Avalehele
Viskist ja Viskiklubist Uudised Tegemised Klubiruum
Viskist ja Viskiklubist
Viskiklubi põhikiri


1. ÜLDSÄTTED

1.1. Viskiklubi (tõlkes Uisge Beatha Club -UBC) on apoliitiline, kasumit mittetaotlev viskit ja viskikultuuri austavate ning iseseisvust pooldavate aateliste inimeste vabatahtlik ühendus.
1.2. Viskiklubi on iseseisev juriidiline isik, kes juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi kehtivatest seadustest ja käesolevast põhikirjast.
1.3. Viskiklubi töökeel on eesti keel.
1.4. Viskiklubi on asutatud 22. 05. 2000.a. Toomas Tiiveli, Kaarel Kurismaa, Lemming Nageli, Indrek Rohtmetsa, Helmu Radiku ja Jaak Lippmaa poolt loodud ja varem ühiskondlikus korras tegutsenud Uisge Beatha Club'i (asutatud Rutjal 23. septembril 1989. kell 05.20) alusel.
1.5. Viskiklubil on oma pitsat ja oma sümboolika.
1.6. Viskiklubi asukoht on Tallinn.


2. VISKIKLUBI TEGEVUSE PÕHISISU

2.1. Viskiklubi tegevuse eesmärkideks on:
- luua võimalusi viski ja viskikultuuri tundmaõppimiseks ja praktiliseks kasutamiseks korraldades konverentse, koole, seminare, diskussioone, teatriõhtuid, kontserte ja muid seltskondlikke koosviibimisi;
- luua ja arendada sidemeid ja koostööd viskiklubide ja viskitootjatega Inglismaal, Walesis, Šotimaal, Iirimaal, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Rootsis, Soomes, Lätis jt. viskisõbralikes maades;
- kaasata Eestis töötavaid ja Eestit külastavaid välismaalasi kohalikku kultuuri-, teadus- ja majandusellu;
- tutvustada klubi liikmetele ja külalistele Eesti kultuuri, teadust ja majandust, et luua ja arendada erialaseid otsesidemeid teiste maade kollegidega.
2.2. Viskiklubi teeb põhikirjaliste eesmärkide realiseerimiseks koostööd kõigi asjasthuvitatud füüsiliste ja juriidiliste isikutega Eesti Vabariigis ja välismaal
2.3. Viskiklubi teostab Eesti Vabariigi seadusega lubatud tehinguid.
2.4. Viskiklubil on õigus avada ja sulgeda arveid Eesti ja teiste riikide pankades ning arveldada välisvaluutas.
2.5. Viskiklubil on õigus vastu võtta annetusi ja pärandusi nii Eestist kui välisriikidest.
2.6. Viskiklubi sõlmib lepinguid juriidiliste ja üksikisikutega.


3. LIIKMESKOND

3.1. Viskiklubi liikmeskonna moodustavad täisliikmed, vaikivad liikmed ja auliikmed (koondnimetus - liikmed).
3.2. Viskiklubi liikmeks saadakse üldkogule esitatud kirjaliku sooviavalduse alusel. Uue liikme vastu ei tohi olla ükski klubi liige.
3.3. Vaikivad liikmed oni liikmed, kes erinevatel põhjustel on klubi tegevusest eemale jäänud.
3.4. Auliikmeid valitakse Viskiklubi liikmete poolt isikute seast, kellel on erilisi teeneid Viskiklubi eesmärkide saavutamisel.
3.5. Viskiklubi liikmetel on õigus osaleda klubi üritustel ning täisliikmel olla valitud klubi juht- ja kontrollorganitesse.
3.6. Viskiklubi liikmed on kohustatud tegema kõik nendest oleneva klubi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
3.7. Viskiklubi liikmel ei ole õigust igal ajal klubist välja astuda, väljaarvatud juhtumid, kui kaks klubi liiget tal seda teha soovitavad, teatades sellest eelnevalt üldkogule.
3.8. Viskiklubi liikmed ei tasu sisseastumismaksu.


4. VISKIKLUBI STRUKTUUR

4.1. Viskiklubi kõrgeimaks organiks on liikmete üldkogu. Klubi üldkogu on otsustusvõimeline, kui tema tööst võtab osa 1/4 sel hetkel Eestis viibivatest täisliikmetest.
4.2. Viskiklubi üldkogu tuleb kokku kord aastas liikmete soovil või juhatuse ettepanekul.
4.3. Viskiklubi üldkogu on klubi liikmete koosolek, mille otsustada on kõik need küsimused, mille otsustamise üldkogu endale võtab (otsustamisele võtmiseks on vajalik klubi liikme ettepanek).
Viskiklubi üldkogu muuhulgas
- võtab vastu põhikirja muudatused
- valib salajasel hääletamisel kolmeks aastaks juhatuse
- valib salajasel hääletamisel kolmeks aastaks revisjonikomisjoni
- määrab presidendi
- kinnitab juhatuse otsused

- kinnitab kodukorra ja selles tehtavad muudatused
- kinnitab juhatuse ja revisjonikomisjoni aastaaruanded
- kinnitab Viskiklubi eelarve
- kinnitab juhatuse ettepanekud palgaliste ametikohtade sisseseadmise ja likvideerimise kohta
- soovitab juhatuse tegevuse strateegia
- otsustab Viskiklubi tegevuse lõpetamise
4.4. Viskiklubi üldkogu võtab otsuseid vastu lihthäälteenamusega, kui pole teisiti sätestatud
4.5. Viskiklubi jooksvat tööd üldkogu istungite vaheajal juhib president ja juhatus.
4.6. Viskiklubi finantsdokumentidele kirjutab alla president ja üks juhatuse liige.
4.7. Viskiklubi juhatuse ülesanneteks on:
- korraldada uute liikmete vastuvõttu ja liikmete väljaarvamist klubist;
- korraldada põhikirjale vastavalt klubi tegevust;
- juhtida ja kontrollida konkreetste probleemide lahendamiseks loodud sektsioonide, ringide ja sektorite tegevust.
4.8. Viskiklubi juhatus viib ellu üldkogu otsuseid.
4.9. Juhatuse istungid toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis. Juhatus on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa 2/3 liikmetest. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, kui ei ole teisiti sätestatud.


5. VARA JA VAHENDID

5.1. Viskiklubi vara ja vahendid moodustuvad annetustest, pärandustest ja muudest allikatest.
5.2. Viskiklubi peab raamatupidamise arvestust ja maksab seadusandlusega kehtestatud makse.

6. TEGEVUSE LÕPETAMINE

6.1. Viskiklubi lõpetab oma tegevuse üldkogu otsusel, kui sellega on päri vähemalt 2/3 kvoorumist.
6.2. Viskiklubi tegevuse lõpetamise korra ja varade saatuse (üleandmise sarnaste eesmärkidega kasumit mittetaotlevale ühingule) määrab kindlaks Viskiklubi juhatus.

Tehtud ja vastu võetud 23.09.1989.

Vastu võetud ja kinnitatud 22.05.2000.

Parandused tehtud ja kinnitatud 8.09.2012. 

 

© Käesoleval koduleheküljel sisalduva informatsiooni reprodutseerimine, kopeerimine, tsiteerimine ja levitamine ilma Viskiklubi loata on keelatud.